Thu mua iphone, ipad cũ

Bảng giá iphone mới

機種

TÊN MÁY

キャリア

NHÀ MẠNG

価格

GIÁ

備考

GHI CHÚ

IPHONE 15PROMAX 256GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                   ¥191000 BLUE -12000

BLACK,WHITE -7000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

  ¥179000 BLUE -10000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PROMAX 512GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

 ¥219000 BLUE -12000

BLACK,WHITE -5000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

 ¥205000 BLUE -10000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PROMAX 1TB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

   ¥245000 BLUE-12000

BLACK,WHITE -8000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

  ¥230000  BLUE -10000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PRO 128GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                     ¥162000 BLUE -10000

BLACK,WHITE -8000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                     ¥148000 BLUE -8000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PRO 256GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

¥177000 BLUE -10000

BLACK,WHITE -8000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

 ¥160000 BLUE -8000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PRO 512GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                    ¥201000 BLUE -10000

BLACK,WHITE -8000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                     ¥188000 BLUE -8000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PRO 1TB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                     ¥228000 BLUE -10000

BLACK,WHITE -8000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                     ¥206000 BLUE -8000

BLACK,WHITE -5000

IPHONE 15PLUS 128GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                     ¥134000   YELLOW -4000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                     ¥120000  
IPHONE 15PLUS 256GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                    ¥145000            YELLOW -4000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                    ¥132000  
IPHONE 15PLUS 512GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                    ¥153000

  YELLOW -4000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                    ¥140000            
IPHONE 15 128GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                     ¥121000  YELLOW -4000

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                     ¥112000  
IPHONE 15 256GB 未開封

CHƯA KHUI HỘP

                     ¥135000 YELLOW -4000     

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

開封済み

ĐÃ KHUI HỘP

                     ¥123000  
IPHONE 15 512GB 未開封CHƯA KHUI HỘP                      ¥144000   YELLOW -4000     

TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ KHI MUA MÁY TỪ  ¥1000- ¥3000 

未開封

CHƯA KHUI HỘP

                     ¥131000